Leidinių pirkimo – pardavimo taisyklės

VšĮ LAAT Patikėtinių taryba, juridinio asmens kodas 191616184, buveinės adresas Vytauto g. 33, Prienai 59124, tinklalapyje www.aalietuvoje.org (toliau – E-knygynas) leidinių pardavimo ir sutarčių sudarymo tvarką nustato šios Leidinių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės).
Norėdami naudotis E-knygyno sistema, Jūs privalote susipažinti su žemiau išdėstytomis Taisyklėmis bei jų laikytis. Pažymėdami varnelę ties „Sutinku su Leidinių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir Privatumo politika“ patvirtinate, kad susipažinote su Taisyklėmis, jas supratote ir įsipareigojate jų laikytis.

1. SĄVOKOS
1.1. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, leidinių pristatymo adresas.
1.2. Pardavėjas  – VšĮ LAAT Patikėtinių taryba, juridinio asmens kodas 191616184, adresas Vytauto g. 33, Prienai 59124. El. pašto adresas: info@aalietuvoje.org.
1.3. Pirkėjas (toliau – Pirkėjas) – veiksnus fizinis, t.y. 16 m. sulaukęs asmuo, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ar juridinis asmuo  (ar anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai), įsigijęs leidinių  www.aalietuvoje.org.
1.4. Leidiniai – tai yra visi leidiniai, kuriuos parduoda Pardavėjas ir apie kuriuos yra skelbiama E-knygyne. E-knygyne įsigyti leidiniai yra skirti tik asmeniniam naudojimui ir negali būti naudojami komerciniais tikslais. Pirkėjas sutikdamas su šiomis taisyklėmis patvirtina, kad leidinius įsigyja tik asmeniniam naudojimui. Norėdamas naudoti leidinius komerciniais tikslais, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją el. paštu info@aalietuvoje.org.
1.5. Taisyklės – šios Leidinių pirkimo-pardavimo taisyklės (standartinės sutarties sąlygos) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, leidinių įsigijimo bei apmokėjimo už juos sąlygas, leidinių pristatymo tvarką, skundų nagrinėjimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su pirkimu, pardavimu Tinklalapyje susijusias nuostatas.
1.6. E-knygynas – sistema, per kurią atliekamas leidinių pirkimas internetu.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Šios Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas E-knygyno tinklapyje www.aalietuvoje.org.

3. LEIDINIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
3.1. Leidinių pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas E- knygyne suformuoja ir pateikia leidinių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

4. PARDAVĖJO TEISĖS
4.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti E- knygyno veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti E- knygyno darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis E- knygynu.

5. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis E- knygyno paslaugomis, kurio veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytus leidinius pristatyti remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Leidinių pirkimo – pardavimo taisyklės.
5.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti E-knygyne užsakytų leidinių, Pardavėjas turi teisę nutraukti Leidinių pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti kitą leidinį. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.
5.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 6.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų, po Pardavėjui grąžintų nekokybiškų leidinių dienos, jei Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitaria kitaip.
5.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol leidiniai negrąžinti Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad leidiniai yra išsiųsti Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

6. PIRKĖJO TEISĖS
6.1. Pirkėjas turi teisę pirkti leidinius E-knygyne vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
6.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti E-knygyne sudarytos Leidinių pirkimo-pardavimo sutarties, jei gavo nekokybiškus leidinius (leidiniai buvo sugadinti arba iš esmės pasikeitusi jų išvaizda, taip pat dėl leidybinio broko), pranešdamas apie tai Pardavėjui (tel.: +370 683 67786 arba el.paštu: info@aalietuvoje.org) ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo leidinių pristatymo dienos.
6.3. 6.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tuo atveju, jeigu Pardavėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali pakeisti nekokybiškų leidinių kokybiškais.

7. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
7.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytus leidinius ir juos priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
7.2.Jeigu Pirkėjas, leidinių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti leidinius, Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas privalo padengti leidinių grąžinimo išlaidas.
7.3. Leidinių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su siuntą pristačiusiu asmeniu patikrinti siuntos ir leidinių būklę.
7.4. Pirkėjas, naudodamasis E-knygynu, patvirtina, kad sutinka su šiomis Leidinių pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

8. LEIDINIŲ KAINOS, UŽSAKYMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA
8.1. Leidinių kainos E-knygyne nurodomos eurais.
8.2. Pirkėjo suformuotame ir patvirtintame užsakyme skelbiama kaina yra galutinė mokėjimo kaina. Į ją įtrauktos visos pristatymo išlaidos ir mokesčiai – 2, 50 Eur.
8.3. Bet kokia E-knygyne pateikta informacija apie leidinius yra skirta pirminiam susipažinimui su leidiniais ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti leidinius ir (ar) sumokėti už juos.
8.4. Pirkėjas, apsilankęs E-knygyne, išsirenka leidinius, kuriuos įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomi leidiniai, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytus leidinius. Pirkėjas patvirtina, jog susipažino su šiomis Leidinių pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
8.5. Pardavėjo suformuota užsakymo informacija yra pagrindas, kuriuo remiantis Pirkėjas atlieka mokėjimą.
8.6. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadelės, Šiaulių, Medicinos banko  elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis OPAY mokėjimų sistema.
8.7. Mokėjimas turi būti atliktas iš karto po užsakymo suformavimo, tą pačią kalendorinę dieną.
8.8. Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą tik gavęs užsakymo apmokėjimą.
8.9. Neapmokėjus užsakymo pagal  8.5. punktą, Pardavėjas pasilieka teisę nevykdyti užsakymo ir gali jį anuliuoti.
8.10. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus Pardavėjo patvirtintą užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu yra išsiunčiama sąskaita faktūra.

9. LEIDINIŲ PRISTATYMAS
9.1. Pirkėjas, užsakydamas leidinius, privalo nurodyti tikslų leidinių pristatymo adresą.
9.2. Pirkėjas privalo priimti leidinius pats. Jeigu Pirkėjas leidinių priimti pats negali, bet leidiniai pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų leidinių netinkamam asmeniui.
9.3. Leidinius Pirkėjui pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas UAB „Omniva“ per 2-4 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo. Patvirtindamas, kad susipažino su Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais leidinių pristatymas gali vėluoti dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
9.4. Dėl kitų pristatymo būdų ir leidinių pristatymo i užsienio šalis Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją tel.: +370 683 67786 arba el.paštu: info@aalietuvoje.org.
9.5. Jeigu siunta pristatoma pažeistoje pakuotėje, pristatyti ne tie leidiniai arba netinkamas jų kiekis, Pirkėjas nedelsdamas turi informuoti Pardavėją.
9.6. Jeigu Pirkėjas pareiškia  pretenzijas dėl laiku nepristatytų leidinių, Pardavėjas imasi visų imanomų priemonių per protingai trumpą laiką pristatyti negautus leidinius.

10.LEIDINIŲ GRĄŽINIMAS
10.1.  Pagal galiojančius LR teisės aktus, internetu įsigytas nepažeistas, originalioje pakuotėje esančias prekes galima grąžinti per 14 dienų. Ši nuostata netaikoma spaudos leidinių ir knygų grąžinimui, išskyrus tuos atvejus, kai pirkėjas gauna nekokybiškus leidinius.
10.2. Nekokybiški leidiniai – sugadinti leidiniai, iš esmės pasikeitusios išvaizdos leidiniai, leidiniai su leidybiniu broku.
10.3. Pardavėjas garantuoja leidinių kokybę. Brokuoti leidiniai yra pakeičiami į kokybiškus per protingai trumpą laiką pristatant juos nurodytu adresu pakartotinai. Gavus nekokybiškus leidinius būtina nedelsiant kreiptis į Pardavėją, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas.
10.4. Nekokybiški leidiniai keičiami, grąžinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
10.5. Visos pretenzijos turi būti motyvuotos ir pagrįstos įrodymais. Teikdamas pretenziją, Pirkėjas turi nurodyti nekokybiškų leidinių požymius bei leidinių įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinančius dokumentus. Pirkėjas turi saugoti nekokybiškus leidinius kaip įrodymą ir Pardavėjui prašant perduoti jį laiškininkui ar  kurjeriui, kai jis pristatys kokybiškus leidinius.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Šios  sudarytos  ir aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2. Šių Leidinių pirkimo – pardavimo taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).