AA pataisos įstaigose

Ir kalėjime ir laisvėje AA grupė turi tik vieną tikslą - perduoti žinią kenčiantiems alkoholikams.

Steigiame grupę pataisos įstaigoje

     Anoniminių alkoholikų grupės steigimas kalėjime yra pagrįstas šios įstaigos administracijos ir žmonių iš AA bendradarbiavimu ir tarpusavio supratimu. Naujos grupės laikosi taisyklių ir nuostatų, kurios apibrėžia kalėjimo vadovybė duodama leidimą AA grupei veikti.

Labai svarbu kiekvienam aiškiai suprasti, ką anoniminiai alkoholikai gali ir ko negali daryti, padėdami alkoholikams pataisos įstaigoje, taip pat kai jie bus paleisti į laisvę.

Kaip pradėti

AA grupė bet kurioje pataisos institucijoje pradeda veiklą nuo įstaigos pareigūnų duoto leidimo ir bendradarbiavimo su jais. Paskui dera atlikti dar keletą dalykų. Tolesni veiksmai yra kiek skirtingi kalėjimuose ir kitose pataisos įstaigose, bei areštinėse, – jie bus atskirai aptarti.

Susirinkimas nustatyti veiklos krypčiai

Pirmiausia turi įvykti susirinkimas dalyvaujant administracijai ir žmonėms iš AA draugijos, kurie dirbs su naująja grupe. Susirinkimas skirtas apibrėžti svarbiausias naujos grupės taisykles. Pagrindines taisykles nustato administracija, jos turi būti surašytos ir pateiktos kalėjimo grupės nariams ir artimiausioms AA grupėms, kurios prisidės prie kalėjimo grupės veiklos. Į veiklos kryptis įeina: kur ir kada rinksis grupė; sąlygos, kurių turi laikytis ateinantieji iš laisvės anoniminiai alkoholikai, dalyvaujantys susirinkimuose.

Gera pradžia

Yra trys būdai suburti grupės narius:

  1. savanoriškas atsiliepimas į skelbimą, kad kuriama grupė;
  2. neoficialus kapeleono ar kurio kito kalėjimo tarnautojo pakvietimas;
  3. pareigūno parinktų kalinių skyrimas lankyti grupę.

Kadangi vienintelė sąlyga būti AA nariu yra noras mesti gerti, netinka, kad priklausomi nuo narkotikų ne alkoholikai taptų grupės nariais; tačiau kaip ir visi kiti, jie gali lankytis atviruose grupių organizuojamuose susirinkimuose.

Grupės globėjai

Laikas grupei pradėti veikti. Atsakomybė už tai dažniausiai patikima dviem globėjams. Vienas globėjas yra iš pataisos įstaigos tarnautojų – dažnai tai kapelionas, socialinis darbuotojas ar konsultantas; kitas globėjas – anoniminis alkoholikas iš laisvės.

Jei nariai renkasi savanoriškai, iš anksto turi būti paskelbta apie grupės įkūrimą, taip pat viešas kvietimas, kur ir kada ateiti. Pirmasis minėtų dviejų globėjų darbas yra paruošti skelbimą ir pasirūpinti, kad jį pamatytų visi kaliniai. Tam yra keli būdai: kalėjimo laikraštis, viešas kreipimasis (tinka valgykloje), skelbimų lenta, iš lūpų į lūpas.

Pirmasis susirinkimas yra organizacinis, jame dalyvauja globėjas iš kalėjimo ir administracijos atstovas, globėjas iš AA ir suinteresuoti kaliniai.

Organizacinis susirinkimas

Šį susirinkimą gali vesti globėjas iš kalėjimo. Administracijos atstovas pasveikina atėjusius ir paaiškina, dėl ko anoniminiai alkoholikai buvo pakviesti ateiti į kalėjimą. Jis gali pateikti tam tikros informacijos, tokios kaip nusikaltimų apsvaigus alkoholiu statistika, buvimo AA nariu reikšmė tam, kad rečiau nusikalstama per bandomąjį laikotarpį išėjus į laisvę ir t.t.

Paskui susirinkimo vedėjas paaiškina, kodėl kuriama tokia grupė ir išdėsto pirmuosius veiksmus, kurie jau padaryti.

Toliau, jei, pavyzdžiui, susirinkimą veda globėjas iš AA, jis papasakoja apie AA draugiją, galbūt jos kūrimosi istoriją, raidą, kaip AA veikia kitose pataisos įstaigose, kaip jie padeda kaliniams lengviau grįžti į gyvenimą su AA grupių iš laisvės pagalba.

Globėjas iš AA paaiškina, kas yra AA grupė ir kaip ji veikia, tai yra apie susirinkimus ir narių bendravimą. AA globėjas taip pat paaiškina, kaip galima bendradarbiauti su netoliese esančiomis AA grupėmis, ir kaip nauja grupė yra susijusi su visa AA draugija.

Kalbama apie Didžiąją knygą” (Anoniminiai alkoholikai), AA konferencijų patvirtintą literatūrą, susirašinėjimą su AA Tarnybos biuru, apie kalėjimų grupių leidžiamą spaudą. AA globėjas gali pasiruošti šiai kalbai gavęs iš Tarnybos biuro nemokamai komplektą kalėjimui skirtos AA literatūros: knygų, žurnalų, straipsnių spaudoje. Kartais Tarnybos biuras gali parūpinti straipsnių, parašytų pataisos įstaigų AA grupių narių, arba, jei pavyksta, pasirūpinti, kad kitos kalėjimų grupės jų atsiųstų.

Vienas dalykas, kuris būtinai turi būti paaiškintas, yra: kodėl kaliniams reikalinga AA veikla. Svarbu tai, kad AA programa kalba kur kas daugiau, nei tik apie negėrimą. Anoniminiai alkoholikai – tai gyvenimo būdas; jų sėkminga veikla kalėjimo grupėse rodo, kad ši programa gali padėti kaliniams alkoholikams gyventi blaiviai ir laimingai – tiek kalėjime, tiek išėjus į laisvę.
Besikuriančiai kalėjimo AA grupei taip pat tinka pabrėžti, kad AA nežada jokių paslaugų iš laisvės ir jokių išskirtinių teisių kalėjime. AA draugija reikalinga blaivybei.

Kai AA globėjas baigia kalbėti, tinkamas laikas atsakyti i klausimus. Tai būna naudinga ir natūraliai leidžia pereiti prie baigiamosios dienotvarkės dalies – tarnautojų išrinkimo.

Paprašius tos vietovės AA tarnybų, jos pateiks informatyvų draugijos pristatymą kalėjime. Medžiaga jam gali būti parengta pagal jūsų pageidavimus. Į darbotvarkę galima įtraukti vieną ar kelis filmus apie AA, taip pat vieno ar kelių AA narių pasakojimus tema „Kas yra AA draugija ir kas ji nėra”.

daugiau skaityti brošiūroje pdf formate

Šią brošiūrą ir kitą Anoniminių alkoholikų literatūrą galite įsigyti:
AA Tarnybos biure.

Taip pat galite teirautis artimiausioje AA grupėje arba susisiekti su Jūsų regiono AA tarnyba

TOP