Ką daro ir ko nedaro AA?


Penktoji Tradicija – "Kiekvienos grupės pagrindinis tikslas – perduoti savo patirtį dar kenčiančiam alkoholikui."

Šiam tikslui pasiekti Anoniminiai alkoholikai rengia atvirus ir uždarus susirinkimus.

Kas yra atviri susirinkimai?

Atviras AA susirinkimas yra toks susirinkimas, kur gali dalyvauti kiekvienas pageidaujantis (nesvarbu ar jis alkoholikas, ar ne). Vienintelė jo priedermė – neskelbti už susirinkimo durų dalyvavusiųjų AA narių vardų.
Paprastai kiekviename susirinkime būna vedėjas ir keli pranešėjai. Vedėjas pradeda ir užbaigia susirinkimą ir suteikia žodį norintiems kalbėti. Kalba paprastai tik AA nariai. Jie pasakoja apie savo girtavimo patirtį ir apie tai, kas juos atvedė pas AA, kartais pasakoja, kaip jie suvokia sveikimo programą, arba apie tai, ką jiems duoda blaivus gyvenimo būdas. Kiekvienas pasisakantis AA narys reiškia tiktai savo nuomonę ir kalba savo vardu.

Kas yra uždari susirinkimai ?

Uždaruose susirinkimuose dalyvauja tik vietinės AA grupės nariai arba šioje vietovėje esantys kitų grupių nariai. Uždarų susirinkimų tikslas – suteikti AA nariams galimybę aptarti konkrečiai jų alkoholizmo stadiją, kitaip tariant, tai, ką iš tikrųjų galėtų suprasti tik alkoholikai.
Šie susirinkimai vyksta kuo laisvesnėje atmosferoje, ir kiekvienas grupės narys gali nesivaržydamas dalyvauti pokalbyje. Uždari susirinkimai ypač svarbūs naujiems AA nariams, kadangi būtent tokiuose susirinkimuose jie gali užduoti pačius skaudžiausius klausimus ir pasimokyti iš patirties tų alkoholikų, kurie jau turi sveikimo nuo alkoholizmo patirties.

iš brošiūros "AA: 44 klausimai"  psl. 13

Ko nedaro AA?

Dešimtoji tradicija – "Anoniminiai alkoholikai nereiškia savo nuomonės pašaliniais klausimais, todėl AA vardo nederėtų traukti į viešus ginčus."

 1. Neverbuoja narių ir neperša pirminės motyvacijos, kad alkoholikams reikia sveikti.

 2. Neturi narių charakteristikų ir ligos istorijų.

 3. Nestebi ir nesiekia kontroliuoti savo narių.

 4. Nenustato psichologinių diagnozių ar prognozių.

 5. Neturi ligoninių, neskiria vaistų, medicininio ar psichiatrinio gydymo.

 6. Nesuteikia gyvenamojo ploto, maitinimo, aprangos, darbo, pinigų ir kitų panašių paslaugų.

 7. Nesprendžia šeimos ar profesinių reikalų.

 8. Neužsiima tyrimais ir jų nefinansuoja.

 9. Nepriklauso socialinėms tarnyboms (nors daug narių ir tarnybos biurų su jomis bendradarbiauja).

 10. Nerengia religinių apeigų.

 11. Nesivelia į ginčus apie alkoholį ir kitus dalykus.

 12. Nepriima pinigų už savo paslaugas ar aukų iš ne AA šaltinių.

 13. Nerašo rekomendacinių laiškų dėl lygtinio paleidimo, charakteristikų advokatams, teismams, mokykloms, verslo ar socialinėms įstaigoms, kitoms organizacijoms ar institucijoms.

iš "AA Tarnavimo Žinynas",  psl. 31

TOP