AA sveikimo programa


 

 Ištrauka iš brošiūros “AA: 44 klausimai“

Jau pirmuosiuose susirinkimuose naujiems nariams teks išgirsti apie Dvylika Žingsnių, Dvylika Tradicijų, "Didžiąją Knygą", atkryčius ir daug kitų specifinių sąvokų, vartojamų AA. Toliau mes nagrinėjame šias sąvokas ir aiškiname, kodėl jos taip dažnai skamba AA narių pasakojimuose.

Dvylika Žingsnių?

Dvylika Žingsnių yra AA asmeninio sveikimo nuo alkoholizmo programos pagrindas. Tai ne abstrakti teorija, joje atsispindi ankstesniųjų AA narių patirtis, įgyta per išbandymus ir klaidas. Juose išdėstyti požiūriai ir nuostatos, kurie padėjo pirmeiviams – AA nariams pasiekti blaivų gyvenimo būdą. Tačiau šie Žingsniai jokiu būdu nėra privalomi.
Vis dėlto patirtis rodo, jog tie AA nariai, kurie stengiasi laikytis Dvylikos Žingsnių ir taiko tai kasdieniame gyvenime, gauna iš AA kur kas daugiau negu tie, kurie neteikia jiems ypatingos reikšmės. Manoma, kad griežtai ir nuolat laikytis visų 12 Žingsnių reikalavimų neįmanoma. Galbūt ir taip, mat tie Žingsniai daugeliui alkoholikų siūlo visiškai naują požiūrį į gyvenimą. Tačiau vis dėlto AA nariai mano, jog tie, kurie norėtų gyventi blaiviai, be Žingsnių neišsivers.
Toliau pateikiame Dvylikos Žingsnių tekstą, pirmą kartą išspausdintą kolektyvinį AA patyrimą išreiškiančioje knygoje Anoniminiai Alkoholikai

 1. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.

 2. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.

 3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį suprantame, globai.

 4. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.

 5. Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.

 6. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.

 7. Nuolankiai Jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti.

 8. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.

 9. Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.

 10. Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.

 11. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti.

 12. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.

Dvylika Tradicijų?

AA Dvylika Tradicijų yra siūlomos nuostatos, skirtos užtikrinti tūkstančių grupių, kurios sudaro draugiją, išlikimą ir augimą. Jos pagrįstos ankstyviausiųjų grupių patirtų sunkumų patirtimi.
Tradicijos yra svarbu tiek senesniems nariams, tiek naujokams, jos primena AA bendrijos tikrąjį pamatą – rūpintis savo blaivumu ir padėti kitiems pasiekti blaivybę. Štai jos:

 1. Svarbiausia turėtų būti mūsų bendra gerovė; kiekvieno gijimas priklauso nuo AA vienybės.

 2. Mūsų grupės veikloje yra tik vienas aukščiausias autoritetas – mylintis Dievas, koks jis pasireiškia mūsų grupės sąmonėje. Mūsų patikėtiniai mums tarnauja, bet mūsų nevaldo.

 3. Vienintelė sąlyga tapti AA draugijos nariu – noras mesti gerti.

 4. Kiekviena grupė turėtų veikti savarankiškai, išskyrus tuos atvejus, kai sprendžiami reikalai, susiję su kitų grupių ar visos AA draugijos veikla.

 5. Kiekvienos grupės pagrindinis tikslas – perduoti savo patirtį dar kenčiančiam alkoholikui.

 6. Nė viena AA grupė neturėtų remti, finansuoti jokios jai artimos įstaigos ar pašalinės organizacijos nei leisti naudotis AA vardu, kad pinigai, nuosavybės ar garbės reikalai nenukreiptų mūsų nuo pagrindinio tikslo.

 7. Kiekviena AA grupė turėtų išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinių įnašų.

 8. Anoniminių alkoholikų draugija visada turėtų likti neprofesionali, tačiau mūsų tarnybos gali samdyti reikiamus darbuotojus.

 9. AA draugija niekada neturėtų būti griežtai organizuota, tačiau mes galime steigti tarnybas ar komitetus, tiesiogiai atsakingus tiems, kam tarnauja.

 10. Anoniminiai alkoholikai nereiškia savo nuomonės pašaliniais klausimais, todėl AA vardo nederėtų traukti į viešus ginčus.

 11. Mūsų bendravimas su visuomene grindžiamas labiau idėjų patrauklumu negu įtikinėjimu. Žiniasklaidoje visada privalome išsaugoti asmens anonimiškumą.

 12. Anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinis pamatas, nuolat primenantis, kad šios nuostatos svarbiau už asmenybes.

TOP