Kaip jūs tampate grupės nariu
Vienintelė sąlyga tapti AA draugijos nariu – noras mesti gerti (Trečioji tradicija). Taigi narystei grupėje nereikia jokio formalaus pareiškimo. Mes esame AA draugijos nariai, kai save taip įvardijame; grupės nariai – kai pasakome, kad tokie esame.

Kuo skiriasi atviri ir uždari AA susirinkimai
Kaip sakoma Preambulėje, visų AA grupių susirinkimų tikslas – „dalytis savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norint padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo“. Šiuo tikslu grupės rengia atvirus ir uždarus susirinkimus:

  • Uždari susirinkimai skirti tik AA nariams arba tiems, kurie turi problemų dėl gėrimo ir „norą mesti gerti“.
  • Atviri susirinkimai prieinami visiems, kas domisi anoniminių alkoholikų sveikimo nuo alkoholizmo programa.

Abiejų rūšių susirinkimų pirmininkai gali paprašyti dalyvaujančiųjų kalbėti tiktai temomis, susijusiomis su sveikimu nuo alkoholizmo. Ir atvirus, ir uždarus susirinkimus veda AA nariai, jie nustato ir susirinkimų tvarką. Atviruose susirinkimuose gali būti suteiktas žodis ir ne anoniminiams alkoholikams, jei tam pritarė grupės dauguma.

Kokius susirinkimus rengia AA grupės
Mūsų Ketvirtoji tradicija sako: Kiekviena grupė turėtų veikti savarankiškai, išskyrus tuos atvejus, kai sprendžiami reikalai, susiję su kitų grupių ar visos AA draugijos veikla. Taigi visi susirinkimai, kurie vyksta tūkstančiuose mūsų grupių, yra saviti. Dažniausiai vyksta:
1. Pokalbis. Ir atvirame, ir uždarame susirinkime AA narys, tarnaujantis kaip jo vedėjas ar pirmininkas, pradeda susirinkimą paprastai, pasako jo temą.
Daugelį tokių susirinkimų temų diktuoja Anoniminių alkoholikų knyga, Dvylika žingsnių ir Dvylika tradicijų, Kaip tai mato Bilas ir A.A. Grapevine. Galima patarti rinktis ir kokias nors specialias temas, pavyzdžiui: pripažinimas ir prisipažinimas, laisvė blaivybės dėka, nuostatos ir asmenybės, baimė (ar neįvardytos baimės), pasidavimas, dėkingumas, pyktis, pasiryžimas, sąžiningumas, elgsena, apmaudas, žalos atlyginimas, nuolankumas ir pakantumas.
2. Pranešėjų. Vienas ar keli iš anksto parinkti nariai pasakoja, kokie jie buvo, kas atsitiko ir kokie jie yra dabar.
Dažniausiai grupėse būna bendra nuomonė, kad pranešėjas turėtų būti ilgesnį laiką blaivus. Pranešėjų susirinkimai dažnai būna atviri.
3. Naujokų. Dažniausiai juos veda grupės narys, jau kurį laiką esantis blaivus. Dažnai tai klausimų ir atsakymų pokalbiai. (Vadovą, kaip vesti naujokų susirinkimus, galima gauti tarnybos biure, tai Guide for Leading Beginners Meetings.)
4. Žingsnių, Tradicijų arba Anoniminių alkoholikų knygos. Kadangi asmens sveikimo AA draugijoje pagrindas yra Dvylika žingsnių, daugelis grupių kas savaitę skiria vieną ar daugiau susirinkimų nagrinėti paeiliui Žingsnius; kiti kalba apie du ar tris Žingsnius iš karto. Tokias pat grupių susirinkimų formas galima taikyti nagrinėjant Anoniminių alkoholikų knygą arba Dvylika tradicijų. Susirinkimų pradžioje garsiai skaitomos pasirinktos ištraukos iš Anoniminių alkoholikų knygos arba knygos Dvylika žingsnių ir Dvylika tradicijų.
Be aprašytųjų, grupės rengia ir kitokio pobūdžio susirinkimus:
Dalykinius. Greta reguliariai vykstančių susirinkimų, kai kurios grupės visiems metams numato specialius pasitarimus, per kuriuos grupės tarnautojai atsiskaito kitiems nariams, aptaria grupės reikalus ir išklauso grupės pageidavimus. Tokiuose susirinkimuose renkami grupių tarnautojai.
Grupės pasitikrinimo. Tai susirinkimai, į kuriuos nariai renkasi susivokti, kaip grupei sekasi dirbti siekiant pagrindinio tikslo.
Tarnybos. Tai informaciniai susirinkimai, juose daugiausia kalbama apie tarnavimą. Taip pat juose tiktų delegatų ataskaitos ar kita informacija. Grapevine. Tai susirinkimai, kuriuose gali būti svarstomos AA temos iš Grapevine ar kito AA leidinio.

„AA Tarnavimo Žinyno“

Ieškoti susirinkimo