AA Dvylika žingsnių yra principai, skirti asmeniniam sveikimui. Dvylika tradicijų laiduoja Draugijos vienybę. Dvylika Pasaulinės tarnybos koncepcijų, parašytos vieno įkūrėjų Bilo V. 1962 metais, yra tarpusavyje susijusios nuostatos, padedančios užtikrinti, kad įvairiausios AA tarnybos struktūros dalys būtų atsakingos ir atsilieptų į reikmes tų, kuriems tarnauja.
Koncepcijų santrauką 1974 m. parengė Visuotinės tarnybos konferencija.

 1. AA Pasaulinės tarnybos visiška atsakomybė ir aukščiausias autoritetas visada turėtų būti patikėti visos Draugijos kolektyvinei sąmonei.
 2. Kai 1955 m. AA grupės patvirtino Visuotinės tarnybos konferencijai nuolatines teises, kartu jos delegavo jai įgaliojimus aktyviai remti Pasaulinę tarnybą bei tapti visos organizacijos tikruoju balsu ir veiksminga sąmone, – išskyrus teisę keisti Dvylika tradicijų ar Konferencijos chartijos 12 punktą.
 3. Kaip kuriamų ir palaikomų, aiškiai apibrėžtų, veikiančių grupių ryšių išraiška, Konferencija, AA Generalinės tarnybos taryba ir keletas tarnybos padalinių, darbuotojai, komitetai, jų tarnautojai užtikrina veiklų vadovavimą, todėl siūloma suteikti šiems Pasaulinės tarnybos dariniams tradicinę „sprendimo teisę“.
 4. Per Konferencijos struktūrą turėtume visais atsakingais būdais išlaikyti tradicinę „dalyvavimo teisę“, rūpindamiesi, kad viso pasaulio tarnautojų kiekvieno padalinio ar grupės atstovai galėtų balsuoti pagal protingą proporciją – pagal atsakomybę, kurią gali prisiimti.
 5. Visoje Pasaulinės tarnybos struktūroje turėtų galioti tradicinė „apeliacijos teisė“, užtikrinanti, kad bus išgirsta mažumos nuomonė ir į kreipimąsi su asmeniniais nusiskundimais bus išsamiai atsakyta.
 6. AA kaip visumos vardu mūsų Visuotinės tarnybos konferencija yra pirmiausia atsakinga už Pasaulinės tarnybos išlaikymą; tradiciškai jai suteikta teisė galutinai spręsti svarbiausius mūsų veiklos ir piniginius reikalus. Bet Konferencija taip pat pripažįsta, kad pagrindinė iniciatyva ir aktyvi atsakomybė dėl daugumos šių dalykų turėtų būti pirmiausia Konferencijos narių patikėtinių rūpestis, kai jie bendradarbiauja kaip anoniminių alkoholikų Visuotinės tarnybos tarybos nariai.
 7. Konferencija pripažįsta, kad Chartija ir Visuotinės tarnybos tarybos Įstatai yra teisiniai dokumentai: taigi patikėtiniai yra visiškai įgalioti tvarkyti ir vadovauti visiems anoniminių alkoholikų Pasaulinės tarnybos reikalams. Pratęsiant: Konferencijos chartija savaime nėra teisinis dokumentas – jis yra tikrai veiksmingas tik maitinamas Tradicijų energija ir AA iždo pajėgumu.
 8. Visuotinės tarnybos tarybos patikėtiniai dirba dviejose pagrindinėse sferose:
  a) dažniausiai planuoja bendrosios veiklos kryptis ir piniginius reikalus. Jie ir kiti gretutiniai komitetai šioms sferoms ir vadovauja;
  b) atskirų, savarankiškų, įeinančių į Draugiją nuolatinių tarnybų atžvilgiu patikėtiniai veikia kaip vieninteliai akcininkai, saugotojai ir rūpestingi skirstytojai; jie vadovauja turėdami įgaliojimus skirti tų įstaigų vadovus.
 9. Sėkmingam ir saugiam mūsų gyvavimui visais lygiais būtini patikimi tarnybų lyderiai ir protingi, derami jų išrinkimo metodai. Visuotinės AA tarnybos tarybos patikėtiniai neišvengiamai turi perimti AA įkūrėjų išlaikytą Pasaulinės tarnybos globą.
 10. Kiekviena tarnybos atsakomybė turėtų būti suderinta su lygiais tarnystės įgaliojimais, jų ribos visada turėtų būti apibrėžtos tradicijos arba nutarimo, konkrečios veiklos aprašymo arba tam tikrų įstatų ar nuostatų.
 11. Kadangi patikėtiniai yra labiausiai atsakingi už AA Pasaulinės tarnybos administraciją, jiems visada turėtų padėti stipriausi nuolatiniai komitetai, jungtinių tarnybų nariai, atsakingieji ir patarėjai. Todėl tų pagrindinių komitetų ir tarnybos tarybų sudėtis, jų narių asmeninis pasirengimas, požiūris į tarnystę, rotacijos sistemą, jų bendravimo būdai, ypatingos mūsų atsakingųjų, darbuotojų ir patarėjų teisės bei pareigos su tvirtu pagrindu užmokesčiui šiems specialiems darbininkams visada bus mūsų rūpesčio ir dėmesio centre.
 12. Pagrindiniai Konferencijos užtikrinimai: visame darbe Visuotinės tarnybos konferencija stebi, kad visada būtų laikomasi AA tradicijų esmės, uoliai rūpindamasi, kad Konferencija niekad netaptų pavojinga turto ar valdžios pasireiškimo vieta; apdairiai, protingai laikysis finansinių nuostatų – atidžiai tvarkyti lėšas ir turėti pakankamą atsargą; nė vienas Konferencijos dalyvis niekada nekels savęs aukščiau kitų; visi svarbūs sprendimai turi būti priimami diskutuojant, balsuojant ir, jei įmanoma, tvirta balsų dauguma; nė vienas Konferencijos veiksmas neskatins viešų nesutarimų, nebus nukreiptas prieš ką nors asmeniškai; nors Konferencija dirba tam, kad teiktų paslaugas anoniminiams alkoholikams, bet ji niekada neturėtų imtis vadovauti, ir kaip Draugija, kuriai ji tarnauja, Konferencija visada turi išlikti demokratiška savo mąstymu ir veiksmais.

 Iš „AA Tarnavimo Žinyno“
Daugiau – knygoje Dvylika pasaulinės tarnybos koncepcijų